Kožené srdce kindle – Vansonphu.com


Kožené srdce Detekt v Oto Hanzel pochoval man elku a syn sa mu pred piatimi rokmi bez stopy stratil So stratou dvoch najmilovanej ch ud sa a ko vyrovn val, no Krauz s kolegami z kancel rie sto tyridsa jeden mu zachr nili ivot a v etko nasved ovalo tomu, e Oto u bude v poriadku Len e ako to u v ivote b va, zdanie ob as klame Hanzelov syn sa ne akane vr til domov a namiesto radosti pri li probl my v podobe obrovsk ho revolvera za p som a neust lych klamstiev o tom, kde vlastne cel ten as bol Krauz a Chos otcovi s bia, e mlad ho Ota postr ia a pom u mu V bec netu ia, do oho sa kolegov syn zase zaplietol Burger s Hanzelom maj pln ruky pr ce s vra dou vysokopostaven ho t tneho radn ka a vy etruj tak obetavo, e obaja skon ia v nemocnici vo ve mi v nom stave Ani Krauz a Chos nemaj pri sledovan mlad ho Ota ve a astia a musia h adie do o smrti, ktor je jednou z najbolestivej ch Skuto nos , e pritom rozplet rodinn tajomstvo star vy e polstoro ia ich v bec nete V etci sa nakoniec stretn v jednej nemocnici, ale i aj v etci pre ij , nevedia ani lek ri10 thoughts on “Kožené srdce

 1. Zuzulique Zuzulique says:

  Prekvapivo ma to fakt bavilo Po dlhom ase som tala D na s nap t m, e o sa bude dia a e chcem vedie kam to speje Sem tam sa mihol aj Mengele, koncentr ky, SS a samotn v tanie sa v hist rii tajomnej rodiny, som priam hltala Nebola n dza o vtipn sc nky, nest va sa mi to asto, e by som sa viac r z schuti zasmiala.


 2. Tonka Tonka says:

  T to kniha bola ve mi dobr Jedna z najlep ch D noviek Rozuzlenie vra dy sa mi p ilo, bolo to zauj mav a nepredv date n Vraha mi bolo aj to A taktie tam boli nejak sc nky, pri ktor ch mi bolo trochu zle.8 10.


 3. Aleksandra Szranko Aleksandra Szranko says:

  Wci s ysz w g owie g os m odego Stuhra, imaginuj sobie, jak by to czyta , gdyby czyta , tak jak to zrobi z Czerwonym Kapitanem.


 4. Ladislav Ladislav says:

  V born pokra ovanie


 5. Lexi Lexi says:

  Moja prv D novka a neviem, o si m m myslie tanie to bolo zauj mav a r chle, rozhovory policajtov ob as tak komick , a musia by skuto n Kniha je celkovo re lna, v in ch detekt vnych pr behoch s pods van stopy, itate sa chtiac nechtiac st va detekt vom Tu akoby som na v etko h adela nez astnene a a do rozuzlenia na konci som nemala ancu sama pr s na to, o sa dialo.


 6. Lena Donan Lena Donan says:

  Povedzme, e ma kon ternovali r zne veci Inak to bolo miestami vtipn , dialogick a svie o ironick Ale prevrat iadny.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *