[[ Read eBook ]] Bille Author Vizma Belševica – Vansonphu.com

Bille Da i st sti bija oti interesanti, toties da i man nerais ja interesi Es neiteiktu izlas t visu gr matu, tikai atsevi us st stus piem Divi Lati, Krist bas ,un st tu kur Bille ar draudzeni dodas mekl t Leiputriju. Skolas laik t ar neizlas ju o gr matu Varb t pat t ir lab k, jo ar odienas ac m es sp ju saprast daudz vair k par Billi, nek b tu sapratusi pamatskol Viegli las mi st sti par Ulma laika Latvijas dz vi k d imen no b rna redzes punkta. oti patika emocijas daudz Ak, Bille Bet par Billi smagi, smagi Varb t t pat sti nav laim ga b rn ba, bet smagn ja un sti dr ma, kaut ar Bille cen as dz vot priekos un aizmirst gr to Manu b rnu neviens par apsmieklu netais s Pati, lai izg as, k grib Papucis Tavu b rnu Atradis princesi Gabals b tu nokritis tam kraupim M te Kraupis, l vurs, lemesis, nol d t s G tma u asinis Billes otrie v rdi Bet b rns ir b rns, un Billei Leiputrija ir j atrod, palaidn bas j taisa, Bil oti patika emocijas daudz Ak, Bille Bet par Billi smagi, smagi Varb t t pat sti nav laim ga b rn ba, bet smagn ja un sti dr ma, kaut ar Bille cen as dz vot priekos un aizmirst gr to Manu b rnu neviens par apsmieklu netais s Pati, lai izg as, k grib Papucis Tavu b rnu Atradis princesi Gabals b tu nokritis tam kraupim M te Kraupis, l vurs, lemesis, nol d t s G tma u asinis Billes otrie v rdi Bet b rns ir b rns, un Billei Leiputrija ir j atrod, palaidn bas j taisa, Bille sp t ga, ap m ga, sap ot ja.Billei j tiek uz aug u Billei j m c s Bet, vai k ds pras jis, ko Bille grib Tom r Bille daudz ko iem ca K da ir m su attieksme K di esam pieaugu ie Cik liela noz me ir b rn bai pirms pieaug anas J tiek uz aug u P.S filma ir fantastiska Skrasti ir tik oti t ds papucis, k du vien var v l ties p c Billes Laba, bet Pieci pirksti lab ka Es nedaudz c nos par izpratni par o gr matu, jo da reiz dusmas par to k gan tik neganti var viena m te iztur ties pret savu b rnu Ne galvu noglaud t, ne uzklaus t, ne izskaidrot pasauli savam b rnam tikai saukt par vanckaru un r t par katru nobr zto celi Un tad tu iesl dz pieaugu acis Jau atkal v rs dzer, naudas m j s nav, b rns dz vo sap u pasaul t un tu k sieviete esi pamesta nov rt Tur tad izlien Sibillas m tes lepnums, ka ja reiz nedz vo tik labi k citi, tad vismaz k augst Es nedaudz c nos par izpratni par o gr matu, jo da reiz dusmas par to k gan tik neganti var viena m te iztur ties pret savu b rnu Ne galvu noglaud t, ne uzklaus t, ne izskaidrot pasauli savam b rnam tikai saukt par vanckaru un r t par katru nobr zto celi Un tad tu iesl dz pieaugu acis Jau atkal v rs dzer, naudas m j s nav, b rns dz vo sap u pasaul t un tu k sieviete esi pamesta nov rt Tur tad izlien Sibillas m tes lepnums, ka ja reiz nedz vo tik labi k citi, tad vismaz k augsta d ma uzved s un par vis m var t m iztur s lab ka par citiem Bet te ar sl pj s rakstnieces izcilais st st juma talants par d t to patieso, naivo un paties b oti auro dz ves uztveri jo kam gan r p vec ku par di, ja pr ts nes s uz Leiputriju un karuse iem.No b rnu dienu atainojumiem man tom r tuv ka b s Jaunsudrabi a Balt gr mata Laikam jau ar t p c, ka pati par savu sto b rn bu uzskatu dz vi laukos l dz 7 gadu vecumam, kuru atceros ar prieku, at ir b no skolas dien m R g , kur iet smadzenes vienk r i izdz su as visas atmi as par 3 un 4 klasi, laikam k du psiholo isku iemeslu d Bet lasiet latvie u klasi us, jo tas paver v stures notikumus cit skat auj redz t faktus daudz cilv c g k , ikdieni k rakurs Nuviena briesm ga b rn ba, Kad las ju pirmo reizi oti patika Bet k jau daudz ko, kad j lasa m c bu nol kos, nepasp ju izlas t l dz galam, jo bija jau j eras kl t n ko ajai gr matai Manupr t, pieveicu pirm s divas trilo ijas da as un p d j palika puslas ta Tagad ros kl t ar domu, ka j izlasa no s kuma un l dz galam Bet nu gr ti gan man g ja moc ju un moc ju l n m un negrib gi uz priek u Ne man Bille patika, ne tie pieaugu ieAc mredzot katrai gr matai ir savs laiks, un Bille obr d nav man dom ta Ta u a Kad las ju pirmo reizi oti patika Bet k jau daudz ko, kad j lasa m c bu nol kos, nepasp ju izlas t l dz galam, jo bija jau j eras kl t n ko ajai gr matai Manupr t, pieveicu pirm s divas trilo ijas da as un p d j palika puslas ta Tagad ros kl t ar domu, ka j izlasa no s kuma un l dz galam Bet nu gr ti gan man g ja moc ju un moc ju l n m un negrib gi uz priek u Ne man Bille patika, ne tie pieaugu ieAc mredzot katrai gr matai ir savs laiks, un Bille obr d nav man dom ta Ta u ap em anos pild u un las u ar abas p r j s da as Bille has value solely for its time and place description laborer district in Riga during the first Latvian independence period but especially for its timeless childhood potraying I think this book does not underestimate young readers because joy and tragic take turns on it After reading this immersive book I wanted to visit Vaarnu iela There I was gladly surprised to meet Bille s plaque.The first part of the trilogy was translated into Finnish in 2019. Ak Bille Gr matas izlas ana bija k atg din jums k mums b rn b lielas lietas var likties k nothing special, savuk rt mazo lietu tra dija iet k pasaules gals.Vienlaic gi gan prieks par Billi, gan l vi as, bri iem gribas to cilv kb rnu sam ot, jo, k par nelaimi, apk rt jiem ir savas likstas un par Billi t pa i neviens nedom V lreiz liek paskat ties uz dz vi maza b rna ac m. Vizmas Bel evicas trilo ija Bille viens no izcil kajiem latvie u prozas darbiem, kasgadsimtaajos gados main ja priek statu par b rn bas atmi u atainojumu literat r p c Otr pasaules kara un neierasti tie i t lo b rna un vec ku, b rna un pasaules attiec bas Bille ir da ji autobiogr fisks st st jums par mazo meiteni Billi, no kuras skatpunkta gr mat atveidota pasaule Darb ba noris tr sdesmitajos gados laik , kas m sdien s k rt jo reizi p rtapis zaud taj parad z Ta u Bille neb t nepieder salkani j sm gaj m b rn bas atmi u gr mat m, ar k d m p rpilna latvie u literat ra Bill netr kst ne gai uma, ne sirsn gas ironijas, jo autorei piem t reti sastopam prasme ar pel c bu aprakst t ko i un iespaid gi Guntis Berelis, Latvie u literat ras v sture


About the Author: Vizma Belševica

Vizma Bel evica was a Latvian poet, writer and translator She was nominated for the Nobel Prize in Literature Receiving the Nobel prize was her childhood dream she, as a poor but bright girl, spent much of her time reading classical literature Bel evica s work has been recognised on December 6, 1990, she was elected honorary member of the Latvian Academy of Sciences she has twice received the Spidola Award, which is the highest recognition in Latvian literature Bel evica has also received the highest award of the Latvian State, namely the Three Star Order.Vizma Bel evica published her first poems in 1947 her first book of poetry appeared in 1955 Her most notable poetry collections are J ra deg The Sea is Burning, 1966 , Gadu gredzeni Annual Rings, 1969 , Madar s In My Lady s Bedstraw, 1976 , Kamola tin ja The Clew Winder, 1981 , Dzeltu laiks Autumn Time, 1987 Her short stories collections are ikuraga st sti Stories from Kikurags, 1965 , Nelaime m j s Misfortune at Home, 1979 , Lauzt sirds uz goda d a Broken Heart on the Board of Honour, 1997 During the post Soviet period, Bel evica wrote three semi autobiographical books stories about the girl Bille, following her life from the late 1930s, throughout the first year of Soviet occupation of Latvia 1940 41 , the Nazi occupation 1941 45 , and the first post war years under Stalin s regime Bille Bille, 1992, 95 , Bille un kar initial title Bille dz vo t l k Bille and War, 1996 , Billes skaist jaun ba The Wonderful Youth of Bille, 1999 Its first edition was published by the Latvian publisher Me bele in 1992 in the United States and only in 1995 in Latvia Now this trilogy has been recognized as one of the most important works of Latvian literature of all times It has been translated into Swedish, but not in English.Bel evica s poetry and fiction has been translated in about 40 languages Within the Soviet Union of the 1960s 1980s, several books of her selected poetry were published in Russian, Belarusian and Armenian Her poems were translated into English by Inara Cedrins for the anthology Contemporary Latvian Poetry published by the University of Iowa Press in 1983 From the 1980s onwards, Bel evica has been regularly present on the Swedish literary scene, translator Juris Kronbergs , books of her poetry and Bille stories have enjoyed immense critical success and wide readership there Her Selected Poems have been published also in Norway, Denmark and Iceland Selected Short Stories in Russia, Georgia and Germany The Russian translation of the Bille trilogy has been published in Riga, Latvia.In her work she criticized the situation of oppressed nations in Soviet Union, therefore from 1971 to 1974 she was not allowed to publish Her name could not be mentioned in media KGB agents searched her apartment twice confiscating manuscripts and notes.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *